Wyszukiwarka

Regulamin

Regulamin zakupów w sklepie internetowym
§1
Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez Wydawnictwo Studio Koloru z siedzibą w Łodzi (90-349 Łodź) przy ul. Tymienieckiego 22/24, wpisaną do ewidencji przedsiębiorców pod numerem REGON: 100308700 o numerze NIP 726-152-01-04 (dalej zwaną też „Wydawnictwem”).
§2
1. Za „towary” w rozumieniu niniejszego Regulaminu uważa się książki, podręczniki, multimedia, książki audio zamówienie których realizowane jest drogą tradycyjną, tj.: wysyłane Pocztą Polską, lub kurierem
2. Za „e-wydania” w rozumieniu niniejszego Regulaminu uważa się usługę polegającą na udostępnieniu do pobrania z konta Klienta w Wydawnictwie, takich treści cyfrowych jak: e-książki lub książki audio.
3. Przez „Klienta” należy rozumieć osobę fizyczną posiadającą pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej ale posiadającą zdolność prawną, korzystającą z Wydawnictwa Studio Koloru, w tym w szczególności dokonującą zakupów.
4. Za „Konsumenta” w rozumieniu niniejszego Regulaminu uważa się osobę fizyczną dokonującą zakupów w Wydawnictwie Studio Koloru niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny).   
5. Przez „Dni Robocze” rozumie się każdy dzień przypadający od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.
6. Za „wadę fizyczną” w rozumieniu niniejszego Regulaminu uważa się niezgodność towaru lub e-wydania z umową.
7. Za „wadę prawną” w rozumieniu niniejszego Regulaminu uważa się sytuację, w której towar lub e-wydanie stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli towar lub e-wydanie jest obciążone prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu towarem lub e-wydaniem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
§3
1. Klient wybiera towar i/lub e-wydanie z oferty Wydawnictwa prezentowanej na stronie internetowej www.sklep.studiokoloru.eu i składa zamówienie korzystając z ww. strony internetowej.
2. Z chwilą złożenia Zamówienia w Wydawnictwie Klient wyraża zgodę na otrzymywanie powiadomień związanych z realizacją zamówienia na podany przez siebie adres e-mail.
§4
1. Cena towaru wyświetlana przy tytule lub nazwie danej pozycji nie obejmuje opłaty za dostawę. Koszt dostawy zostanie doliczony do wartości zakupionego towaru. Na ostateczny koszt zamówienia składają się cena towaru i opłata za przesyłkę.
2. Koszt dostawy nie jest doliczany do e-wydań.
§5
1. Wydawnictwo dokłada należytej staranności, aby informacje o towarach i e-wydaniach jak najdokładniej odpowiadały rzeczywistości.
2. O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, informacje o towarach i e-wydaniach podawane na stronach Wydawnictwa stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
§6
Warunkiem realizacji zamówienia jest:
a) jego potwierdzenie przez Wydawnictwo, dokonane e-mailem przesłanym na adres podany przez Klienta, zawierające informacją o przyjęciu zamówienia.
b) dokonanie łącznej wpłaty za Towar i koszt dostawy:
- na podany rachunek bankowy Wydawnictwa,
- bezpośrednio u kuriera przy dostawie "za pobraniem"
§7
W przypadku braku potwierdzenia zamówienia ze strony Wydawnictwa w ciągu dwóch dni roboczych od dnia jego złożenia, należy powiadomić Wydawnictwo za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie, odpowiednio na adres: joanna@studiokoloru.eu, lub pod numerem tel.: 501 502 215.
§8
1. Zamówienia są realizowane zgodnie z kolejnością ich otrzymywania, do momentu wyczerpania zapasów towarów w magazynie Wydawnictwa .
2. Przy każdym towarze podany jest przewidywany czas przygotowania zamówienia do wysyłki. Jest to czas, który rozpoczyna się z dniem złożenia zamówienia przez Klienta i kończy się z dniem przekazania Zamówienia z Wydawnictwa do przewoźnika realizującego dostawę. Czas ten uwzględnia tylko Dni Robocze.
3. W celu zminimalizowania kosztów dostawy ponoszonych przez Klienta zamówienie na towary o różnym czasie realizacji jest wysyłane po skompletowaniu wszystkich dostępnych towarów z zamówienia. Aktualny status zamówienia dostępny jest za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie, odpowiednio na adres:joanna@studiokoloru.eu, lub pod numerem tel.: 501 502 215. Aktualna tabela zawierająca informacje o przewidywanym terminie dostawy dostępna jest na stronach Pomocy w sekcji "Warunki zakupów" Koszty dostawy.
4. Na życzenie Klienta Wydawnictwo może podzielić zamówienie na kilka partii, każdorazowo pobierając od Klienta koszty przesyłki danej partii zamówienia.
§9
O niedostępności jakiegokolwiek zamówionego towaru Wydawnictwo powiadamia za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.
§10
1. W przypadku, gdy zamówienie obejmuje kilka pozycji towarów o zbliżonym czasie przygotowania do wysyłki ale występują trudności z uzyskaniem zamówionych tytułów, w celu zminimalizowania kosztów dostawy, zamówienie zrealizowane zostanie w całości w dłuższym okresie czasu (jednorazowa opłata za dostawę).
§11
1. Jeśli zamówienie obejmuje łącznie towary oraz e-wydania, dzielone jest ono na dwa odrębne koszyki i realizowane jest w dwóch odrębnych trybach.
2. E-wydania są gotowe do odbioru (pobrania) w momencie zaksięgowania wpłaty w Wydawnictwie.
3. E-wydania należy pobrać jak najszybciej po otrzymaniu informacji o zaksięgowaniu wpłaty i możliwości pobrania.
3. Towary wysyłane są zgodnie z czasem podanym pod opisem dotyczącym danego towaru.
§12
Z uwagi na to, że towary i e-wydania traktowane są jako osobne zamówienia to ich łączne zamawianie nie skutkuje kumulacją łącznej wartości zamówienia, wartości e-wydań nie wlicza się do wartości zamówienia (dotyczącego towarów) uprawniającej do bezpłatnej dostawy.
§13
Zamówienie na towary zostanie zrealizowane w zależności od informacji o dostępności, która znajduje się przy opisie każdego towaru plus czas dostawy (średni czas oczekiwania na przesyłkę 5 dni). W przypadku trudności z realizacją zamówienia, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.
§14
Zamówienie na towary zostanie zrealizowane, jeżeli będzie zawierało dane odbiorcy (imię i nazwisko w przypadku osoby fizycznej lub nazwę w przypadku osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej), a także adres i telefon odbiorcy oraz adres jego poczty elektronicznej.
 
§15
1. Wydawnictwo oferuje dwie formy płatności za zamówione towary:
a) za pobraniem – cenę towaru oraz opłatę należną za dostawę towaru Klient płaci przy odbiorze listonoszowi lub w urzędzie pocztowym. Klient może również zdecydować się na dostawę towarów za pośrednictwem  firmy kurierskiej, płacąc kurierowi przy odbiorze paczki,
b) przelewem - towar zostanie wysłany po wpłynięciu całej ceny za towar wraz z opłatą za dostawę na rachunek bankowy Wydawnictwa (moment ten zależy od banków prowadzących transakcję, ale zazwyczaj środki wpływają następnego dnia po dokonaniu przelewu).

Numer rachunku bankowego Wydawnictwa:
ING Bank Śląski S.A.

25 1050 1461 1000 0023 1498 6247

Studio Koloru
ul. Tymienieckiego 22/24
90-349 Łódź

2. Wydawnictwo oferuje jedną formę płatności za zamówione e-wydania:
a) przelewem - e-wydanie będzie możliwe do odbioru (pobrania) w momencie zaksięgowania wpłaty w Wydawnictwie

Numer rachunku bankowego Wydawnictwa:                       
ING Bank Śląski S.A.

25 1050 1461 1000 0023 1498 6247

Studio Koloru
ul. Tymienieckiego 22/24
90-349 Łódź

§16
1. Każdy Klient na dowód zakupu towaru lub e-wydania otrzymuje od Wydawnictwa fakturę VAT lub potwierdzenie zakupu.
2. Jeśli faktura VAT ma zostać wystawiona na Klienta prowadzącego działalność gospodarczą i/lub będącego podatnikiem podatku VAT, w zamówieniu należy podać dane oraz NIP Klienta. Dokonując zakupu w Wydawnictwie i potwierdzając złożenie zamówienia, Klient wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu.
3. W przypadku zamówienia e-wydania faktura VAT lub potwierdzenie zakupu zostaną wysłane do 7 dni od realizacji zamówienia (pobrania pliku przez Klienta), na adres e-mail lub drogą tradycyjną (Pocztą Polską) na dane podane podczas składania zamówienia.
§17
1. Wydawnictwa realizuje wysyłki towarów poza granicę Polski. Koszt zamówienia zostaje w takim przypadku powiększony o opłatę należną przewoźnikowi, która uzależniona jest od stawek tego rodzaju usług w kraju docelowym.
2. Wydawnictwo nie realizuje zamówień e-wydań poza granicę Polski.
§18
1. Złożone zamówienie może być anulowane drogą telefoniczną poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod numerem 501 502 215 lub drogą mailową: joanna@studiokoloru.eu. Anulować można zamówienia, które nie zostały jeszcze zrealizowane, przez co należy rozumieć wysłanie towaru do odbiorcy lub w przypadku gdy plik nie został pobrany w ciągu 14 dni oraz gdy zostało przesłane oświadczenie rezygnacji.
2. W przypadku e-wydań anulować można jedynie zamówienia, które nie zostały opłacone.
§19
1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od daty odebrania towaru i niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić zakupiony towar w stanie nienaruszonym. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. W celach identyfikacyjnych do zwracanego towaru należy dołączyć numer zamówienia.
2. Nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy Wydawca zwraca Klientowi dokonane przez niego płatności obejmujące cenę towaru oraz koszty wysyłki towaru do odbiorcy.
3. Jeżeli przy składaniu zamówienia Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Wydawcę, Wydawca nie jest zobowiązana do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (tj. kosztów przekraczających koszty najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia).
4. Klient płaci za odesłanie towaru do Wydawcy. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
7. Formularz zawierający wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy i zwrocie towaru dostępny jest na stronie internetowej
8. Ilekroć w niniejszym paragrafie oraz w § 20 niniejszego Regulaminu mowa jest o Kliencie, rozumie się przez to wyłączenie Klienta będącego Konsumentem.
§20
1. W przypadku e-wydań odstąpienie od umowy nie jest dopuszczalne, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Wydawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
2. Formularz zawierający wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy dotyczącej e-wydania jest dostępny jest na stronie internetowej
§ 21
1. Wydawnictwo wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów nie będących Konsumentami z tytułu wad (rękojmia).
2. W stosunku do Konsumenta Wydawnictwo ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne na zasadach określonych w ustawie z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz w innych przepisach szczególnych mających zastosowanie do Wydawnictwa.
3. Niezgodność towaru lub e-wydania z umową ma miejsce w szczególności gdy:
a) towar nie ma właściwości, które powinien mieć ze względu na cel oznaczony w umowie albo wynikający z okoliczności lub jego przeznaczenia, chyba, że Konsument nie zastosował się do etykiety umieszonej na towarze;
b) Konsumentowi wydany został towar w stanie niezupełnym;
c) towar nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Wydawnictwo przy zawarciu umowy, a Wydawnictwo nie zgłosiła zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia
d) towar nie ma właściwości, o których istnieniu Konsument był zapewniany przez Wydawcę.
§22
1. W przypadku reklamacji towaru prosimy o niezwłoczne przesłanie wadliwego towaru do Wydawnictwa. Firma nie przyjmuje jednak żadnych przesyłek reklamacyjnych odsyłanych za pobraniem. W celach identyfikacyjnych do reklamowanego towaru należy dołączyć numer zamówienia wraz z opisem przyczyny reklamacji.
2. W przypadku uwzględnienia reklamacji poniesione koszty przesłania reklamowanego towaru zostaną niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki odesłane na wskazane przez Klienta konto bankowe, z tym zastrzeżeniem, że zwracane będą koszty w wysokości odpowiadającej kosztom dostarczenia przesyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej.
3. Jeżeli reklamacja zostanie uwzględniona, towar zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a w przypadku braku takiej możliwości Wydawca zwróci należność za reklamowany towar.
4. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi do 30 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, jednakże Wydawca podejmuje wszelkie kroki, aby reklamację rozwiązać w najkrótszym możliwym czasie. Jeżeli Wydawca nie udzieliła odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania, należy przyjąć, że reklamacja została uznana. Odpowiedź na reklamację Wydawca przekazuje Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku.
5. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, towar odsyłany jest na koszt Klienta.
6. W przypadku gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany, Wydawca przekaże Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o:
a)  zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu, wraz z informacją o podmiocie uprawnionym w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich,  właściwym dla Wydawcy, albo
b)  odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
7. Jeżeli Wydawca nie złożył żadnego oświadczenia, o którym mowa w ust. 7 powyżej, uznaje się, że wyraził zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
§23
1. W przypadku reklamacji e-wydań należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod adresem e-mail: joanna@studiokoloru.eu lub telefonicznie pod numerem 501502215
2. Za e-wydanie posiadające wadę fizyczną uznaje się plik, który posiada usterki techniczne.
3. Wydawnictwo nie uwzględnia reklamacji, których przedmiotem jest wskazany przez Wydawnictwo format oferowanych e-wydań, lub niemożność otworzenia pliku w innym programie niż wskazany na stronach wydawnictwa pod danym e-wydaniem.
4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 30 dni kalendarzowych od chwili jej dostarczenia do Wydawnictwa. O przebiegu i wyniku reklamacji Klient zostanie powiadomiony indywidualnie.
5. Do reklamacji e-wydań stosuje się odpowiednio postanowienia § 22 ust. 6 i 7.
§ 24
1. Poza reklamacjami dotyczącymi towarów lub e-wydań Klient może zgłosić reklamację w zakresie świadczenia przez Wydawnictwo usług drogą elektroniczną, dotyczącą w szczególności funkcjonowania Wydawnictwa i korzystania z oferowanych przez nią usług.
2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz opis zaistniałego problemu.
3. Czas rozpatrzenia takiej reklamacji wynosi do 30 dni kalendarzowych, jednakże Wydawnictwo podejmuje wszelkie kroki, aby reklamację rozwiązać w najkrótszym możliwym czasie.
§25
Liczba zamawianych towarów lub e-wydań nie jest ograniczona, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej. Dane e-wydanie może zostać zamówione tylko raz w danym zamówieniu.
§26
1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Wydawnictwa Studio Koloru.eu
2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z usługi Newsletter.
§27
1. Wydawnictwo Studio Koloru dokłada wszelkich starań by zgromadzone przez nią dane osobowe Klientów podlegały ochronie przewidzianej w przepisach prawa dotyczących ochrony danych osobowych, w tym na zasadach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 2017 r. o ochronie danych osobowych.
2. Administratorem danych osobowych Klientów udostępnionych w ramach platformy sklep.studiokoloru.eu przez Klientów jest Wydawnictwo Studio Koloru z siedzibą w Łodzi przy ul. Tymienieckiego 22/24, tel. +48 501 502 215, posługujący się adresem e-mai joanna@studiokoloru.eu. 
3. Dane osobowe są przetwarzane w celu:
a. zawarcie i realizacja Umowy o Świadczenie Usług lub podjęcie działań na żądanie przyszłego Klienta przed jej zawarciem (Twoje dane przetwarzamy w celu prowadzenia Twojego Konta, abyś mógł cieszyć się z korzyści, które oferuje, np. składania zamówień bez konieczności każdorazowego wypełniania formularzy, dostępu do historii zakupów, zarządzania swoimi zgodami w serwisie etc. oraz umożliwienia Ci korzystania z innych usług dostępnych na naszej stronie);
b. zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży lub Rezerwacji, lub podjęcie działań na żądanie przyszłego Klienta przed jej zawarciem (Twoje dane osobowe są nam potrzebne do realizacji Twojego zamówienia i wykonania zawartej umowy – w szczególności potwierdzenia jego złożenia oraz zarezerwowania lub wysłania do Ciebie wybranego produktu, jak również w razie potrzeby skontaktowania się z Tobą w tej sprawie);
c. przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji;
d. prezentowanie reklam, ofert lub promocji (rabatów) dot. produktów lub usług Administratora i jego partnerów (których aktualna lista podana jest w ramach Sklepu Internetowego) przeznaczonych dla wszystkich odbiorców, w szczególności w celu realizacji umowy o świadczenie Newslettera;
e. ocena i analiza aktywności oraz informacji o Kliencie, w tym w ramach zautomatyzowanego przetwarzania Danych Osobowych (profilowanie), w celu prezentowania ogólnych reklam, ofert, czy promocji (rabatów), dot. produktów lub usług Administratora i jego partnerów, w sposób dostosowywany do zainteresowań danego Klienta (nie wpływając jednak istotnie na jego decyzje), w szczególności w celu realizacji umowy o świadczenie Newslettera, oraz analiz rynkowych i statystycznych;
f. dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami, również osób trzecich – w przypadku korzystania z większości funkcjonalności Sklepu Internetowego i Aplikacji;
g. wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów, np. podatkowych i rachunkowych, zwłaszcza w przypadku umów odpłatnych;
h. prowadzenie korespondencji z Klientami, w tym udzielania odpowiedzi na wiadomości Klientów.
W przypadku pełnoletniego Klienta, za jego dodatkową zgodą, Dane Osobowe mogą być przetwarzane również w celu prezentowania, tworzenia, przyznania, i realizacji dedykowanych danemu Klientowi reklam, ofert lub promocji (rabatów) dotyczących produktów lub usług Administratora i jego partnerów, w możliwie wysokim stopniu dostosowanych do jego preferencji (profilowanie), w wyniku zautomatyzowanego podejmowania decyzji, mogące wywołać wobec niego skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływać, np. poprzez dedykowany wyłącznie takiej osobie krótkoterminowy rabat na konkretny produkt, który niedawno przeglądała w naszym sklepie (opcja niedostępna dla osób, które nie są pełnoletnie lub są pełnoletnie ale nie wyraziły na takie działanie zgody).
4. Dane osobowe Klientów są przechowywane przez okres obowiązywania zawartej z Klientem umowy lub do momentu złożenia przez Klienta sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.
5. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom wspierającym Wydawnictwo w świadczeniu usług drogą elektroniczną.
6. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Ponadto, Klient ma również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych. Ponadto, Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
7. W przypadku Klientów, którzy wybrali spersonalizowaną formę usługi newsletter, ich dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym poprzez profilowanie).
8. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne ale niezbędne w celu składania zamówień, założenia konta oraz korzystania z określonych usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym usługi newsletter.
9. Wydawnictwo stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
10. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Klientów wykorzystywanych przez Wydawnictwo w celu realizacji zamówień oraz wysyłki newslettera zostały opisane w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies, która dostępna jest tutaj.
§28
1. Wszystkie uwagi, propozycje, reklamacje i skargi prosimy kierować do:

Studio koloru
ul. Tymienieckiego 22/24
90-349 Łódź
e-mail: joanna@studiokoloru.eu
tel.: + 501 502 215 w godz. 10:00 - 17:00 (pon. - pt.).
2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej a także na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://www.uokik.gov.pl/konsumenci.php i znajdujących się tam odesłaniach (linkach).
3. Klient będący Konsumentem posiada następujące, przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy;
b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między nim a Wydawnictwem;
c) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Wydawcnictwem, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Europejskie Centrum Konsumenckie, Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
4. W wykonaniu obowiązków wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich Wydawnictwo wskazuje, że platforma ODR (Online Dispute Resolution), za pośrednictwem której Konsument może przystąpić do rozwiązania sporu online jest dostępna na stronie: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

Regulamin ważny od 01.07.2018 roku.